» Obchodní podmínky
Obchodní podmínky


OBCHODNÍ, SERVISNÍ A REKLAMAČNÍ PODMIENKY

Web-stránka www.atrakcereatek.cz slouží jako online B2B katalog a není e-shop.

* Všechny ceny zboží uvedené v katalogu jsou bez DPH a finální ceny jsou s DPH.

* Obchodníkům poskytujeme množstevní slevyVyhrazujeme si právo na změnu prodejních cen.

 

Všeobecní obchodní podmínky

společnosti REATEK CZ, s.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00  Praha - Žižkov, ČESKÁ REPUBLIKA.

1. Úvodní ustanovení.

1.1Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také "VOP") se řídí právní vztahy mezi společnostmi REATEK CZs.r.o. se sídlem Roháčova 145/14, 130 00 Praha - Žižkov (dále jen "společnost") a zákazníkem společnosti.

1.2Zákazníkem společnosti se rozumí jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, která od společnosti na základě smlouvynebo objednávky kupuje zbožínebo objednává službu a používá je při podnikatelské nebo nepodnikatelské činnosti.

1.3Smlouvou se rozumí kupní smlouvaobjednávka na dodání zbožísmlouva o poskytování služeb (nájem movitýchvěcínebo objednávka na poskytnutí služby (nájem movitých věcímezi společností a zákazníkem.

2. Objednávka a dodání.

2.1. Smluvní vztah mezi zákazníkem a společností vzniká:


a) podepsaním smlouvy / objednávky

b) písemnou objednávkou zákazníka potvrzenou ze strany společnosti (v tomto případě účastníci smluvních vztahů mohou tento vztah uzavřít prostřednictvím mailu, listu nebo faxu) nebo písemným potvrzením cenové nabídky

c) uhrazením zálohy nebo celé kupní ceny

2.2. Vznikem smluvního vztahu je jeho obsah závazný pro obě strany.

2.3. Termín dodání v potvrzené objednávce nebo ve smlouvě je pouze orientační, protože lhůta pro dodání zboží ze strany společnosti začíná běžet od následujícího dne po připsání celé domluvené zálohy na účet společnosti a potvrzením finálního vizuálu produktu, a to od té skutečnosti, která nastane v pořadí jako poslední.

2.4. V případě vzniku překážek pro dodání zboží nebo služby v sjednaném termínu je společnost povinna bezodkladně tuto skutečnost oznámit zákazníkovi a navrhnout nový termín nebo alternativní způsob dodání.

2.5. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit datum dodání, pokud zákazník pozdě zašle zálohu nebo změní požadavky na produkt. V případě zpoždění dodávky výrobků dodávaných na zakázku dodavatel v žádném případě nenese odpovědnost za ušlý zisk nebo za jiné závazky kupujícího spojené s objednáním / dodáním produktu. Je-li zpoždění způsobeno výlučně vinou dodavatele, poskytne dodavatel slevu za zpoždění dodávky v předem dohodnuté smluvní částce, nejvýše však 0,05% / 1 pracovní den zpoždění.

3. Zrušení objednávky a smlouvy.

3.1. Zákazník a společnost jsou oprávněni smlouvu nebo objednávku zrušit (stornovat) v celku nebo částečně před dodáním zboží nebo služby, nejpozději však do 3 dnů od potvrzení závazné objednávky a uhrazení zálohy.

3.2. Není možné ze strany zákazníka smlouvu nebo objednávku zrušit v celku nebo částečně bez odstupného pro společnost. Odstupné činí vopred určenou částku na smlouvě, obvykle se jedná o celou částku zálohy.

3.3. V případě zrušení smlouvy nebo objednávky ze strany zákazníka po zaplacení kupní ceny, zálohy nebo jejich a části v době před dodáním zboží nebo služby, má společnost vůči zákazníkovi právo na zaplacení odstupného ve výši zaplacené zálohy připadajícího na zboží nebo službu, kterých se zrušení smlouvy nebo objednávky týká, přičemž společnost je vůči zákazníkovi oprávněna započíst právo zákazníka na vrácení jím uhrazené zálohy s právem společnosti na zaplacení odstupného.

3.4. Společnost je oprávněna zrušit smlouvu nebo zrušit objednávku v celku nebo částečně i bez udání důvodu do 3 dnů od akceptace zákazky, realizace tohoto oprávnění není porušením žádné ze smluvních povinností společnosti vůči zákazníkovi. Společnost je však oprávněna realizovat postup uvedený v předchozí větě především pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží pro společnost.V těchto případech, bude společnost bez odkladu po zjištění některé z vyššiuvedených skutečností kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu nebo alternativním plnění. V případě, že zákazník zaplatil před zrušením smlouvy nebo objednávky ze strany společnosti zálohu, kupní cenu nebo poplatek za službu nebo jejich část a mezi smluvními stranami nebude dohodnuto alternativní plnění, vrátí společnost zákazníkovi ním uhrazeny částky bezodkladně zpět.

3.5. V případě zrušení smlouvy nebo objednávky vcelku nebo v části zákazník uvede společnosti číslo objednávky,smlouvy, předmět objednávky nebo smlouvy a číslo účtu, na který mu mají být ze strany společnosti vráceny finančněprostředky, v případě pokud mu na jejich vrácení vznikl právní nárok.

4. Cena a platební podmínky.

4.1. Zákazník podpisem objednávky nebo smlouvy souhlasí s cenou uvedenou v objednávce a zavazuje se ji uhradit ve lhůtě splatnosti.


4.2V případě písemné objednávky nebo smlouvy je zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50-70splatnou při podpisu objednávkyzbývající část kupní ceny nebo ceny služby je splatná při expedici zboží nebo služby.

4.3V případě nákupu v obchoděv online obchodě (e-shopu) společnosti bez písemné objednávky je splatná ihned spřevzetím zboží pokud je zboží sklademPokud zboží není sklademje zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši 50%splatnou při podpisu objednávkyzbývající část kupní ceny nebo ceny služby je splatná při dodání zboží nebo služby.

4.4Nedostatky nebo vady zbožíslužbynemají odkladný účinek na čas splatnosti ceny, a to ani v části.

5. Převzetí tovaru a výhrada vlastnictví

5.1. Zákazník, pokud není výslovně a prokazatelně sjednáno jinak (např.jako není součástí koupě doprava zboží zákazníkovi) přebírá zboží v prodejním místě společnosti nebo v jiném místě dodání určeném společností.

5.2. Zákazník je povinen pod hrozbou ztráty jeho práv z vad při přebírání zboží tento řádně obhlédnout za přítomnosti zástupce společnosti a potvrdit na dodacím listu, zda jejich převzal bez viditelných vad. Pokud zákazník při přebírání zjistí vady zboží díla, je povinen je přesně označit v dodacím listu. Zákazník je povinen převzít zboží i s vadami pokud nebrání jeho užívání. V případě dopravy zboží, je zákazník povinen na své náklady poskytnout společnosti součinnost při zpřístupnění místa dodání na vyložení zboží.

5.3. Vlastníkem kupovaného zboží, zůstává až do úplného zaplacení celé ceny společnost. Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka jeho převzetím s výjimkou případů uvedených v bodech 5.4. a 5.5. VOP.

5.4. Pokud zákazník nepřevezme předmět plnění, nebo neumožní dodání zboží v dohodnutém termínu přechází na něj nebezpečí škody uplynutím tohoto termínu, začíná běžet záruční lhůta a společnost oprávněna zákazníka písemně vyzvat k převzetí plnění a má právo na zaplacení kupní ceny. Pokud zákazník ani v dodatečné lhůtě předmět plnění nepřevezme, nebo neposkytne potřebnou součinnost, může společnost vyúčtovat zákazníkovi smluvní pokutu za nepřevzetí zboží ve výši zaplacené zálohy a skladné ve výši 27 CZK bez DPH / 1kg / den za každý následující den po uplynutí dodatečné lhůty.

5.5. Zákazník má právo odmítnout převzetí zboží nebo služby v případě, pokud trpí takovými vadami, které znemožňují jejich užívání, je však povinen vady popsat v dodacím listu nebo jiné písemnosti zhotovené současně s odmítnutím převzetí, v opačném případě toto právo zákazníka zaniká. V případě neuvedení vady, pro kterou zákazník odmítá převzít zboží nebo službu nebo neoprávněného odmítnutí převzetí zboží nebo služby, se tyto považují za řádně dodané dnem odmítnutí se všemi právními důsledky stanovenými v bodě 5.4.VOP.

6. Záruční podmínky na dodávané zboží.

6.1 Společnost poskytuje na dodané zboží záruku 24 měsíců pouze pro běžné spotřebitele / soukromé osoby, které nepoužívají zboží na komerční účely (pronájem atrakce, umístění na provozech, používání na akcích apod.). Pro podnikatelské subjekty je obecná doba záruky 12 měsíců, přičemž vady a poškození při komerčním používání jsou posuzovány podle náročnosti a četnosti využívání daného produktu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží.Záruční doba a začátek běhu záručních podmínek platí v uvedeném rozsahu jako je zde uvedeno.

6.2. Zárukou za jakost přebírá společnost závazek, že zboží si během záruční doby záruční doby zachová smluvené vlastnosti.

6.3.Každé uplatňování práv a odpovědnosti za vady zboží, služeb nebo výrobků, které byly dodány společností se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku České Republiky. Zákazník je pod hrozbou zániku jeho práv z vad povinen vady reklamovat bez zbytečného odkladu nejpozději však do 7 dnů po jejich zjištění nebo po možnosti zjistit jejich při vynaložení odborné péče.

6.4.Společnost přijímá reklamace výhradně pouze písemně (rozumí se i faxová nebo e-mailová forma) prostřednictvím k tomu pověřených osob v sídle nebo na prodejních místech společnosti. V reklamaci musí být uvedena osoba, která ji uplatňuje, datum a podpis a musí obsahovat přesný a věcný popis reklamované vady tak, aby se z ní dalo jednoznačně posoudit oprávněnost reklamace i způsob odstranění vady. K reklamaci musí být přiložena kopie faktury (daňového dokladu) dokladu o zaplacení zboží a rovněž zřetelně uvedeno číslo smlouvy (objednávky), uzavřené mezi společností a zákazníkem.


6.5 Zákazník je povinen dopravit reklamované zboží na reklamační místo (prodejní místo) na své náklady za účelem posouzení opodstatněnosti reklamace. Reklamované zboží je třeba doručit do společnosti REATEK do centrálního skladu, zabalený tak, aby nedošlo k poškození zboží přepravou.


6.6. Zabudovaný zboží společnost posuzuje po podání reklamace na místě zabudování.


6.7 O převzetí reklamace na řešení bude vyhotoven zápis - reklamační protokol, který podepisuje zákazník a zástupce společnosti.


6.8. Společnost se k řádně přijaté a podané reklamaci zavazuje vyjádřit do 7 dnů od obdržení a v případě opodstatněné reklamace ji odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího přijati pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.


6.9. O ukončení reklamace bude zákazník vyrozuměn telefonicky nebo e-mailem.


6.10. Po vyrozumění o řešení reklamace výrobku odevzdaného společnosti, si zákazník převezme reklamované zboží v sídle společnosti. V případě nevyzvednutí výrobku do 30 dnů od doručení oznámení o ukončení reklamace, bude zákazníkovi účtováno skladné ve výši 27 CZK bez DPH / 1kg / den ustanovení bodu 5.4 a 5.5 platí přiměřeně.

6.11. V případě neoprávněné reklamace má společnost vůči subjektu, který ji podal právo požadovat bezodkladnou náhradu nákladů spojených s obhlídkou, případně další účelně vynaložených nákladů.

6.12. Předpokladem uplatnění odpovědnosti za vady v reklamačním řízení vůči společnosti je prokazatelný přechod vlastnického práva ke zboží na zákazníka (zákazník musí být vlastníkem výrobků), tj musí být uhrazeny veškeré splatné faktury, týkající se všech výrobků a služeb, které byly předmětem smluvního vztahu.

6.13. U vad má zákazník především právo na jejich odstranění, při neodstranitelnosti vady, která nebrání užívání zboží má právo na slevu z kupní ceny a při neodstranitelnosti vady, která má za následek nemožnost zboží užívat má zákazník právo odstoupit od smlouvy nebo objednávky v rozsahu dotčeném vadou.


7. Vady

7.1. Vada je nedostatek vlastnosti nebo množství zboží v porovnání se smlouvou nebo objednávkou. Při identifikaci vad se vychází z následujících zásad:

a) Optické vady musí být posuzovány za denního světla ze vzdálenosti 1 metr pod úhlem, který odpovídá běžnému využití konkrétního zboží. Optické nedostatky, které nejsou viditelné za těchto podmínek nejsou vadou a také optické nedostatky menší než 3 mm nejsou vadou.

b) Bodové nebo plošné poškození jako škrábance, barevné změny, povrchové nerovnosti nejsou vadou, pokud jejich největší rozměr je menší než 3 mm a jejich počet nepřesáhne 5 ks na jednom prvku.

c) Škrábance nezasahující do podkladu povrchové úpravy nejsou vadou pokud součet jejich délek na jednom prvku nepřesáhne 90 mm a současně délka největšího z nich je menší nebo rovna 30 mm.

d) Estetické, nebo liniové odchylky, které se dají odstranit začištěním nebo korekcí se nepovažují za vady zboží.

e) Nemožnost nebo nevhodnost použití zboží k jinému účelu než je určen výrobcem nebo společností není vadou.


7.2. Společnost nenese odpovědnost za následující vady:

a) vznikly mechanickým poškozením, neodborným nastavením nebo nesprávnou / nedostatečnou údržbou po převzetí zboží,

b) způsobené neodbornou manipulací a montáží, která byla provedena po převzetí zboží,

c) vzniklé v podmínkách s chemickou nebo fyzickou nerovnováhou v návaznosti na vlastnosti stavby nebo prostředí, ve kterém bylo zboží zákazníkem umístěn (např. vady projektu a použitých materiálů při stavbě, nadměrná prašnost, vlhkost, emise. apod.),

d) vzniklé v důsledku vlastního nebo cizího zavinění po převzetí výrobku nebo díla (rozumí se i bezdůvodné odmítnutí převzetí podle bodu 5.4. a 5.5. VOP),

e) vady, které vznikly na základě tzv. vyšší moci (požár, záplavy, krupobití, válečný stav, stávka apod.),

f) vady, které vznikly na komponentech a doplňcích, které byly dodány pro zákazníky zdarma nebo s více než 25% slevou,

g) v případě pokud zákazník v rozporu se smlouvou nebo těmito VOP nepřevezme zboží,

h) vzniklé používáním v rozporu s účelem užívání nebo nadměrným opotřebením.

i) vady, které vznikly v důsledku zanedbání starostilivosti o produkt

7.3. Společnost nenese odpovědnost za kompatibilitu jiných součástek se zbožím, pokud si je zákazník zajišťuje sám. 

7.4. Na doplňky, které jsou dodávány spolu se zbožím se obecně vztahují reklamační řády subdodavatelů, kteří tyto výrobky dodávají společnosti.

8. Zpoždění

V případě prodlení zákazníka s platbou společnost nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05z dlužné částky za každý den prodleníkterá je splatná v den následující po doručení výzvy k zaplaceníSmluvní pokuta nevylučuje nárok nanáhradu škody vzniklé prodlením se zaplacením ani nepřevzetím zboží nebo služby ze strany zákazníka.

9. Řešení sporů

Veškeré spory mezi společností a zákazníkem jsou příslušné řešit obecné soudy České republiky dle platného právního řádu České republikya to i mezi společností a zahraničními subjekty.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Právní vztahy mezi společností a zákazníkem se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Obchodního zákoníku, při dodání zboží jeho ustanoveními o kupní smlouvě. Ustanovení VOP mají přednost před těmi ustanoveními obchodního zákoníku a dalších právních prdpisov, které nejsou kogentní. V případě, že se některá ustanovení, těchto VOP stanou včasti nebo vcelku neplatnými, neúčinnými nebo nesplnitelný, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

10.2. Podáním objednávky potvrzuje zákazník, že akceptuje výši ceny díla a Všeobecné obchodní podmínky společnosti ve znění platném ke dni odeslání objednávky.

10.3. Písemnosti, které se doručují poštou (i alternatívnymi doručovateli), doručují strany doporučeně na adresu uvedenou ve smlouvě nebo zapsanou v obchodním nebo živnostenském rejstříku. V případě pochybností, nebo pokud se zásilka vrátila s označením "adresát neznámý" nebo "nepřevzatá v odběrní lhůtě" nebo ji adresát odmítl převzít, považuje se za doručenou uplynutím sedmého dne od odeslání písemnosti. Doručení elektronickou formou je povinna smluvní strana potvrdit.

10.4. Zákazník odesláním objednávky uděluje společnosti v souladu se zákonem č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracovávání jeho osobních údajů uvedených v objednávce v informačním systému společnosti za účelem plnění smlouvy uzavírané podle Všeobecných obchodních podmínek a za účelem nabízení služeb a produktů společnosti, zasílání informací o činnosti společnosti a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail, SMS zprávy, telemarketing). Souhlas uděluje na dobu do jeho odvolání. Zákazník má právo udělený souhlas kdykoliv odvolat zasláním písemného oznámení na e-mailovou adresu společnosti nebo na poštovní adresu společnosti. Zákazník prohlašuje, že osobní údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé. Elektronická forma poskytnutého souhlasu není písemnou formou ve smyslu § 7 odst. 2 z. č. 428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů.

10.5. Zákazník koupí zboží, podpisem objednávky, nebo smlouvy vyslovuje souhlas s obsahem těchto podmínek, potvrzuje, že byl s nimi seznámen a vyslovuje vůli být jimi vázán.

10.6. Společnost prohlašuje, že ve smyslu zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen "zákon"), nevystupuje vůči svým zákazníkům v pozici provozovatel (§ 4 odst. 2 písm. b)), resp. ani zprostředkovatel (§ 4 odst. 2 písm. d)).

Ze strany společnosti nedochází u zákazníka k žádnému systematickému získávání a zpracování osobních údajů a to v žádných případech. Po ukončení jednorázového úkonu jsou data a případné, náhodně získané osobní údaje společností bez zbytečného odkladu zlikvidovány, přičemž nedochází ani k žádné formě archivace a provádění jiných zpracovatelských operací.

V Praze, 20.7.2014

Vybavení Vaší objednávky a odpovědi na často kladené otázky

Před objednáním je třeba si ověřit e-mailem / telefonicky dostupnost zboží na skladě - naše stránka není e-shop, ale onlinekatalog produktů nabízených naší společnostíVětšina produktů je vyráběna na zakázkuproto je dodací lhůta 12-15pracovních dníV případě vytížení výroby si vyhrazujeme právo na změnu dodací lhůty bez možnosti slevy na objednané zbožíV případě zájmu o přesnější informace o termínu dodání zboží a způsobu objednávání zbožívolejte kdykoliv na+420 777 957 943


Dodání zboží

Zboží si můžete vyzvednout osobně (nejlépe po telefonické domluvě), nebo Vám objednané zboží (bez limitace hmotnosti,pokud přesahuje zásilka 1000kgje rozdělena do vícezašleme na dobírku poštou podle hmotnosti a objemu kurýrem nadobírku.Převzetí zboží od přepravní firmy

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zda není poškozený obal zboží při převzetí od přepravcePokudse staneže je obal poškozenpřesvědčte sezda není poškozeno nafukovadlo, případně zda je zboží kompletníVpřípadě poškozenínebo nekompletnosti zboží trvejte na sepsání protokolu o poškozeníPozději nelze transportní škodyuplatňovat.Převzetí zboží od České pošty

Doporučujeme všem zákazníkům pečlivě překontrolovat zboží při jeho převzetí a to iv případěže zásilka nejeví jakékoliznámky poškozeníPokud se staneže je zboží poškozenéje nutné začít reklamační řízení na nejbližší České poštyato nejpozději druhý pracovní den od převzetí zásilkyPozději nelze jakékoli transportní škody uplatňovat.Skladné

V případěže se vyrobené zboží připraveno k dodání neexpeduje ze skladu dodavatele / neprobere ze skladu dodavateledo 10 pracovních dnů od oznámení / telefonicky nebo e-mailem /účtuje se skladné v hodnotě 27 CZK bez DPH / 1kg / 1den. Skladné náklady se hradí ihned při převzetí zboží.

 


Poštovné a balné

Při odeslání jakékoli objednávky (zboží, katalog nebo dokumentsi účtujeme poštovné a balné stanovené platnýmipoštovními tarifyMinimální expediční poplatek na dobírku činí 3 EUR.


Další informace

Všechny Vaše dotazy Vám ochotně a rádi zodpoví naši zaměstnancikteří jsou zde pro Vás každý všední den od pondělí do neděle v době od 09.00 do 17.00 hodina to na tel.čísle+420 777 957 943.


Objednávka

Objednávat je možno následujícími způsoby:

* Elektronickou poštou na adrese uvedenou v sekci KONTAKTY
Osobně na prodejně / kanceláři
* Telefonicky +420 777 957 943

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky písemnou formou (e-mail). Prodávající zašle kupujícímuobjednávkový formulář s potvrzením všech detailů týkajících se objednávky.Platební podmínky:

Při objednávce nafukovadla se platí 50-70% záloha. V případe zaslání zboží přepravnou společností hradí zákazník dobírkovou částku v hotovosti při převzetí od dopravní společnosti.

Zákazníkůmkteří zboží používají pro komerční účelytj na účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkemnení záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Na všechny produkty vyráběné z PVC D-tex materiálu a používané komerčně platí záruka která byla sjednána při objednávce.


Reklamační pořádek

Důležité: upozorňujeme, všechny obrázky a fotografie produktů jsou pouze ilustrační a finální produkt se může v některých případech lišit od ilustračního obrázku / dizajnu, nakolik se vždy jedná o zakázkovou výrobu produktů. Není také možnost reklamovat anebo si nárokovat slevy týkajíci se výrobních postupů naší spoločnosti - platí hlavně pro neshody ohledně implementace potisků log a grafiky, šití a jiných technických řešení.

V případě, že se poskytne dodatečná sleva z již slevněné částky uvedené na stránce, prodávající si vyhrazuje právo použít materiály adekvátně k ceně nabízené. V tomto případě se v některých případech nemusí shodovat specifikace materiálu, což však nezpůsobuje nižší kvalitu produktu a tím pádem v žádném případě není předmětem reklamace.

Rovněž upozorňujeme všechny zákazníky, že na příslušenství, které je dodávané zdarma se nevztahuje záruka.

Při převzetí je kupující povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (Česká pošta, DPD, PPL, TOP TRANS, ...) zákazníkovi. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře či dodacím listu je nutno podat o tomto stavu zprávu prodávajícímu do tří pracovních dnů po převzetí.

Kupující musí oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adrese prodávajícího, nebo e-mailem na servis@reatek.sk. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady (charakteristika, jak se projevují) a musí uvést nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, přiměřenou slevu z kupní ceny, odstoupení od smlouvy.

Veškerá korespondence ohledně reklamací: VÝHRADNĚ NA servis@reatek.sk !